Reakce jednoho z klientů na článek v Parlamentních listech týkající se oborů písmoznalectví a grafologie.

 

Vážený pán Rychetský, 


som veľmi rád, že sa konečne niekto začal zaujímať o tak závažný problém, akým sú znalecké posudky písmoznalcov resp. grafológov.K tomu by som Vám chcel poslať informácie, ktoré som si musel sám prežiť v danej problematike na území ČR. Keď vychádzame z faktu, že na základe znaleckého posudku sa súd vo svojej výrokovej časti rozsudku jednoznačne oprie o výrok znalca v obore, tak je to bezpochýb generálny dôkaz viny či neviny, resp. argumentácie žalobcu alebo žalovaného. S tým sme predpokladám za jedno! Problémom však je, ak znalec vyhotoví na zakázku falošný znalecký posudok / viz.prílohy /, ktorý je následne použitý v trestnom konaní u vyšetrovateľa, ktorý bol predtým kolegom znalca resp. znalkyne v obore písmoznalectvo. V tomto prípade by mal znalec dopredu označiť svoju podjatosť ako bývalý policajt, čo by však znamenalo, že väčšina znalcov /ako tvrdí p. Straka  vo vašom článku / ako bývalých policajtov je v trestnom konaní jednoznačne dopredu podjatá. Tento fakt o to viac potvrdzuje skutočnosť, ako a kým sa týto znalci menujú / defacto vždy bývalými policajtami /.


Zjednodušene povedané - všetci písmoznalci sú bývalí kolegovia, ktorí si navzájom držia chrbát a tak nemáte na území ČR žiadnu alternatívu na vytvorenie revízneho znaleckého posudku mimo týchto kolegov, jedinou alternatívou je pani Anna Grabowská. Toto je dôvod, prečo tak veľmi nevyhovuje písmoznalcom. Ďaľší a veľmi závažný problém je fakt, že písmoznalec nemá povinnosť archivovať u seba všetky listiny z ktorých vyhotovil predmetný znalecký posudok, čím sa stáva jeho znalecký posudok nepreskúmateľným a používa sa tento inštitút znalca / ako v mojom prípade / ako legalizácia pravosti predložených listín znalcovi, bez vedomia a možnosti námietok dotknutej protistrany / napr. mňa / vyjadriť sa k predloženým podkladom znalcovi. Drzosť písmoznalcov / ich vzájomná istota / je dnes u vás v ČR tak ďaleko, že za ich pomoci môže zadavateľ kohokoľvek pripraviť o majetok resp. slobodu. Princíp funguje následovne : 

 

  • stačí poznať "dobre" písmoznalca, ktorému predložíte podklady o ktorých budete tvrdiť, že ich napísala osoba, ktorej sa skúma pravosť podpisu
  • písmoznalec v posudku napíše, že mu boli predložené originály listín k skúmaniu / osoba o ktorej podpis ide o ničom nevie, a nie je kontaktovaná k porovnávacím podpisom pred samotným znalcom /
  • znalec napriek tomu pod paragrafom napíše v posudku jednoznačný záver o pravosti skúmaného podpisu / osoba stále o ničom nevie a nemôže sa brániť /
  • znalecký posudok sa dá zadavateľovi a vrátia sa mu listiny, z ktorých bol vypracovaný znalecký posudok / stále sa dotknutá osoba o ničom nedozvedela /
  • listiny z ktorých bol ZP spracovaný a vrátili sa nazad zadávateľovi v "origináloch" sa záhadne stratili !!!

Pri tomto scenári prídete na súd s istotou, že ste nikdy nič nepodpísal a odchádzate pripravený o svoj majetok a ešte musíte zaplatiť všetky súdne trovy, pretože bola predložená kópia sfalšovanej listiny, na ktorej bude Váš podpis jednoznačne potvrdený znaleckým posudkom z oboru písmoznalectvo.Keď budete žiadať predložiť originál tejto listiny, tak už nebude existovať, ale znalec bude tvrdiť, že videl originál.


Toto sa mne osobne stalo na KS Brno v obchodnom spore o vydanie akcií spoločnosti KM BETA a.s., č.j. 9Cm112/2008 a bránim sa v odvolacom konaní práve za pomoci znaleckého posudku p. Anny Grabowskej. To je realita, ktorú Vám rád detailne zdokladujem, ak máte naozaj záujem o riešenie tohoto obrovského systémového problému. 

S pozdravom Róbert Pagáč 

Kontaktní informace

Anna Grabowská

předsedkyně Komory expertů ručního písma

grabowska.grafologie@centrum.cz

http://www.komoraexpertu.eu/

Tel.: +420 773 601 740