Osvobozující rozsudek v kauze Anna Grabowská

Obžalovaná Anna Grabowská se podle § 226 písm. b) trestního řádu v plném rozsahu zprošťuje obžaloby, neboť v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem; takto zněl osvobozující výrok soudce v rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové.

O co se v uvedeném soudním sporu jednalo. Od roku 2011 probíhalo trestní řízení proti Anně Grabowské, trestně stíhané pro trestný čin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle ustanovení § 175 odst. 1, 2 trestního zákona a bylo ukončeno dne 14. června 2012 zprošťujícím rozsudkem. Proti tomuto rozsudku se státní zástupce neodvolal, takže rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové nabyl právní moci.

Trestní řízení proti znalkyni Anně Grabowské se týkalo znaleckého posudku, který zpracovávala jako znalec ad hoc pro účely jiného trestního řízení. Tento znalecký posudek byl následně obžalobou označen jako nepravdivý.

Zásadním důkazním prostředkem pro zahájení trestního stíhání byl revizní znalecký posudek zpracovaný Kriminalistickým ústavem Praha (tento revizní znalecký posudek byl zpracován v rámci odvolání v trestní věci, ve které původně zpracovávala znalecký posudek Anna Grabowská). Tento posudek zcela nedůvodně a nad rámec znaleckého zkoumání rozebíral osobu znalkyně Anny Grabowské. Soud na základě tohoto zjištění došel k závěru, že posudek Kriminalistického ústavu Praha trpí podstatnou vadou – ztrátou objektivity, kde nelze nepřehlédnout zaujatost této instituce vůči znalkyni Anně Grabowské.

Dále soudce v odůvodnění osvobozujícího rozsudku uvedl, že na území ČR není znalecký ústav, který by mohl v dané věci zpracovat revizní posudek, který by byl vůči osobě Anny Grabowské nezaujatý, když na území ČR se nenachází znalecký ústav, který by mohl revizní posudek vyhotovit. V seznamu znalců jsou uvedeny pouze: Kriminalistický ústav Praha a Vysoká škola Karlovy Vary o.p.s. V uvedených institucích působí jak současní, tak i bývalí pracovníci Kriminalistického ústavu Praha, u nichž soud vyslovil pochybnosti o jejich nezaujatosti.

V rámci trestního řízení vedeného proti Anně Grabowské byl předložen další znalecký posudek, který potvrzoval závěry posudku Anny Grabowské a vyvracel závěry revizního znaleckého posudku Kriminalistického ústavu Praha.

Soud se rovněž zabýval i odbornou způsobilostí znalkyně Anny Grabowské k vypracovávání znaleckých posudků z oboru ručního písma, kterou Kriminalistický ústav Praha v rámci revizního znaleckého posudku napadal. Porovnáním několika soudních spisů však soud zjistil a následně i konstatoval, že problematiku vztahu grafologie a písmoznalectví nemají vyjasněnou ani orgány činné v trestním řízení.

Znalkyni Annu Grabowskou běžně přibírali jako znalce z oboru grafologie za účelem zjištění, zda různé písemnosti psala tatáž osoba, bez toho, aby se jakkoli vyjadřovala k osobnosti pisatele. Tyto skutečnosti byly potvrzeny svědecky s tím, že k závěrům znalkyně Anny Grabowské nebyly nikdy vyjádřeny nejmenší pochybnosti.

Soud po provedeném dokazování dospěl na základě předložených znaleckých posudků k závěru, že nebylo bez pochyb prokázáno, že by posudek Anny Grabowské byl nesprávný.

Co z výše uvedeného plyne. Nebylo prokázáno, že by Anna Grabowská podala nepravdivý znalecký posudek. Odborná způsobilost znalkyně Anny Grabowské v jejím oboru nebyla zpochybněna.

Znalkyně Anna Grabowská byla a je znalkyní v oboru: Školství a kultura, odvětví psychologie, specializace grafologie.

Celou věc lze uzavřít konstatováním:

Anna Grabowská je i nadále zapsaná do seznamu znalců vedeným příslušným krajským soudem a nelze v rámci jejího oboru zpochybňovat její odbornou způsobilost.

Poznámka:

Ústav kriminalistiky a forenzních disciplín při Vysoké škole Karlovy Vary o. s. byl vymazán ze seznamu znaleckých ústavů oprávněných vykonávat znaleckou činnost vedených Ministerstvem spravedlnosti, neboť nesplňoval předpoklady příslušných právních předpisů.

Kontaktní informace

Anna Grabowská

předsedkyně Komory expertů ručního písma

grabowska.grafologie@centrum.cz

http://www.komoraexpertu.eu/

Tel.: +420 773 601 740