Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl

V Brně dne 14. listopadu 2007

Sp. Zn.: 1744/2007/VOP/ON

Vážený pane doktore,

dovoluji si Vás informovat, …

Ačkoliv mohu vzhledem ke své právnické odbornosti sám jen stěží hodnotit věcnou stránku případu, usoudil jsem z dostupných informací, že obor písmoznalectví a obor grafologie z hlediska výkonu znalecké činnosti nejsou totožné. Obecně o samostatném oboru hovoříme tehdy, má-li svůj specifický předmět zkoumání a vlastní pracovní metodu. Přestože mají písmoznalectví a grafologie shodný  předmět zkoumání (lze je vnímat jako dvě množiny s průnikem) – pracují s písmem (textem), liší se metoda práce. Různost v pracovní metodě podmiňuje i výsledek zkoumání a účel, k němuž takový poznatek slouží. Z předložených podkladů jsem dovolil, že hlavní metodou písmoznalectví je komparace textů[1]. Naproti tomu grafologie v prvé řadě text analyzuje, interpretuje a vyvozuje v rozboru závěry[2]. Výsledkem písmoznalectví je pak úsudek o shodě textů (o pravosti), nepřímo pak dochází k identifikaci pisatele zkoumaného textu. Výsledkem grafologie je úsudek o rysech osobnosti ( určení typu atd.).

Jestliže grafolog z písma vyvodí psychologický profil pisatele, dokáži si ovšem představit, že za předpokladu předem známého okruhu možných pisatelů (nebo textů) bude výsledkem i grafologického posouzení identifikace pisatele, resp. dojde k určení pravosti písma.

Proto bych si na rozdíl od ministerstva a soudu netroufal tak rázně a bez dalšího tvrdit, že grafolog nemůže dospět k závěrům o pravosti písma a k identifikaci pisatele. Vysvětlení nepovažuji za přesvědčivé. A snad  ani stěžovatelka. Určitá nedůslednost v argumentaci pak (možná zbytečně) vyvolává dojem o netransparentnosti jednání stran...

Pokud dochází k určité uzavřenosti společenství písmoznalců, lze si takový jev vysvětlit z hlediska hospodářské soutěže spíše jako přirozený. Na ministerstvu a krajských soudech pak je, aby případné nekalé praktiky nepodporovaly.

S pozdravem

podpis

Vážený pan

JUDr. Pavel Hajný

pověřen zastupováním funkce ředitele odboru dohledu

Ministerstvo spravedlnosti

Vyšehradská 16

118 10 Praha 2

Údolní 39

602 00 Brno

tel: (+420) 542 542 888, fax. (+420) 542 542 112


[1] Přičemž součástí každé komparace je nutně i jako pomocná metoda analýza.

[2] Ke komparaci fakticky může dojít také, avšak spíše jako kontrola závěru ( srovnání textu s dalšími poznatky o pisateli).

Kontaktní informace

Anna Grabowská

předsedkyně Komory expertů ručního písma

grabowska.grafologie@centrum.cz

http://www.komoraexpertu.eu/

Tel.: +420 773 601 740