Stanovisko Ministerstva spravedlnosti ČR - o poskytnutí odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup v kauze znalkyně Anny Grabowské

Podle § 5 písm. a) zákona stát odpovídá za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu, která byla způsobena rozhodnutím, jež bylo vydáno v občanském soudním řízení, ve správním řízení, v řízení podle soudního řádu správního nebo v řízení trestním. Celé Stanovisko ze dne 26.05.2014

Reakce jednoho z klientů na článek v Parlamentních listech týkající se oborů písmoznalectví a grafologie.

 

Vážený pán Rychetský, 


som veľmi rád, že sa konečne niekto začal zaujímať o tak závažný problém, akým sú znalecké posudky písmoznalcov resp. grafológov.K tomu by som Vám chcel poslať informácie, ktoré som si musel sám prežiť v danej problematike na území ČR. Keď vychádzame z faktu, že na základe znaleckého posudku sa súd vo svojej výrokovej časti rozsudku jednoznačne oprie o výrok znalca v obore, tak je to bezpochýb generálny dôkaz viny či neviny, resp. argumentácie žalobcu alebo žalovaného. S tým sme predpokladám za jedno! Problémom však je, ak znalec vyhotoví na zakázku falošný znalecký posudok / viz.prílohy /, ktorý je následne použitý v trestnom konaní u vyšetrovateľa, ktorý bol predtým kolegom znalca resp. znalkyne v obore písmoznalectvo. V tomto prípade by mal znalec dopredu označiť svoju podjatosť ako bývalý policajt, čo by však znamenalo, že väčšina znalcov /ako tvrdí p. Straka  vo vašom článku / ako bývalých policajtov je v trestnom konaní jednoznačne dopredu podjatá. Tento fakt o to viac potvrdzuje skutočnosť, ako a kým sa týto znalci menujú / defacto vždy bývalými policajtami /.


Zjednodušene povedané - všetci písmoznalci sú bývalí kolegovia, ktorí si navzájom držia chrbát a tak nemáte na území ČR žiadnu alternatívu na vytvorenie revízneho znaleckého posudku mimo týchto kolegov, jedinou alternatívou je pani Anna Grabowská. Toto je dôvod, prečo tak veľmi nevyhovuje písmoznalcom. Ďaľší a veľmi závažný problém je fakt, že písmoznalec nemá povinnosť archivovať u seba všetky listiny z ktorých vyhotovil predmetný znalecký posudok, čím sa stáva jeho znalecký posudok nepreskúmateľným a používa sa tento inštitút znalca / ako v mojom prípade / ako legalizácia pravosti predložených listín znalcovi, bez vedomia a možnosti námietok dotknutej protistrany / napr. mňa / vyjadriť sa k predloženým podkladom znalcovi. Drzosť písmoznalcov / ich vzájomná istota / je dnes u vás v ČR tak ďaleko, že za ich pomoci môže zadavateľ kohokoľvek pripraviť o majetok resp. slobodu. Princíp funguje následovne : 

 

  • stačí poznať "dobre" písmoznalca, ktorému predložíte podklady o ktorých budete tvrdiť, že ich napísala osoba, ktorej sa skúma pravosť podpisu
  • písmoznalec v posudku napíše, že mu boli predložené originály listín k skúmaniu / osoba o ktorej podpis ide o ničom nevie, a nie je kontaktovaná k porovnávacím podpisom pred samotným znalcom /
  • znalec napriek tomu pod paragrafom napíše v posudku jednoznačný záver o pravosti skúmaného podpisu / osoba stále o ničom nevie a nemôže sa brániť /
  • znalecký posudok sa dá zadavateľovi a vrátia sa mu listiny, z ktorých bol vypracovaný znalecký posudok / stále sa dotknutá osoba o ničom nedozvedela /
  • listiny z ktorých bol ZP spracovaný a vrátili sa nazad zadávateľovi v "origináloch" sa záhadne stratili !!!

Pri tomto scenári prídete na súd s istotou, že ste nikdy nič nepodpísal a odchádzate pripravený o svoj majetok a ešte musíte zaplatiť všetky súdne trovy, pretože bola predložená kópia sfalšovanej listiny, na ktorej bude Váš podpis jednoznačne potvrdený znaleckým posudkom z oboru písmoznalectvo.Keď budete žiadať predložiť originál tejto listiny, tak už nebude existovať, ale znalec bude tvrdiť, že videl originál.


Toto sa mne osobne stalo na KS Brno v obchodnom spore o vydanie akcií spoločnosti KM BETA a.s., č.j. 9Cm112/2008 a bránim sa v odvolacom konaní práve za pomoci znaleckého posudku p. Anny Grabowskej. To je realita, ktorú Vám rád detailne zdokladujem, ak máte naozaj záujem o riešenie tohoto obrovského systémového problému. 

S pozdravom Róbert Pagáč 

Možnosti zjišťování některých osobnostních vlastností z rukopisu

Valeška, J. : Možnosti zjišťování některých osobnostních vlastností z rukopisu, In. Československá kriminalistika č.3 - 4./90.

 

Osvobozující rozsudek v kauze Anna Grabowská

Obžalovaná Anna Grabowská se podle § 226 písm. b) trestního řádu v plném rozsahu zprošťuje obžaloby, neboť v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem; takto zněl osvobozující výrok soudce v rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové.

O co se v uvedeném soudním sporu jednalo. Od roku 2011 probíhalo trestní řízení proti Anně Grabowské, trestně stíhané pro trestný čin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle ustanovení § 175 odst. 1, 2 trestního zákona a bylo ukončeno dne 14. června 2012 zprošťujícím rozsudkem. Proti tomuto rozsudku se státní zástupce neodvolal, takže rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové nabyl právní moci.

Celý článek

Grafologie, písmoznalectví = znalci písma a jejich společenský význam

Vzhledem k tomu, že jsem již na webu Komory expertů ručního písma publikovala text na téma „Filozofický rozměr“ disciplíny zvané grafologie (http://www.komoraexpertu.eu/files/grafologie-filozofie.pdf), je toto mé zamyšlení spíše jakýmsi pokusem pro ujasnění (si) dosavadních informací o některých subjektivně či objektivně sporných momentech, dohadech až příp. negativním reakcím na problematiku písma, resp. oborů písmoznalectví a kriminalistiky – expertízy ručního písma.

Celý článek

Neotištěná reakce RNDr. Daniela Vaňka, Ph.D.

Původní článek převyprávění sporu soudních znalců - http://www.policie.cz/clanek/prevypraveni-sporu-soudnich-znalcu.aspx


From: Kriminalistický ústav Praha - tisková mluvčí pressku@mvcr.cz
Sent: Tuesday, March 08, 2011 1:57 PM
To: daniel.vanek@DNA.com.cz
Subject: Re: reakce na článek Prof. Musila

 

Vážený pane doktore,

 

děkujeme Vám za Vaši reakci na článek, nicméně ji na našich internetových stránkách neuveřejníme.

 

S přáním pěkného dne

 

kpt. Mgr. Petra Srnková

Kriminalistický ústav Praha Policie ČR

oddělení redakce a PR

Celý článek

60497. K posuzování pravosti ručního písma

obr1Ráda bych v tomto článku upozornila na problematiku související s posuzováním pravosti ručního písma. V této oblasti již řadu let probíhá na poli znaleckého posuzování spor o to, kdo je oprávněn posuzovat pravost ručního písma, resp. zda i grafolog je oprávněn vyjadřovat se k pravosti ručního písma. Tento spor se pak přenáší i do praxe orgánů činných v trestním řízení, jakož i rozhodovací praxe soudů, a může mít ve svých důsledcích v rámci soudního řízení pro stranu sporu podstatný dopad.

 

obr2

Mezi orgány činnými v trestním řízení, soudy, jakož i účastníky řízení vůbec v případě nezbytnosti posouzení pravosti ručního písma vždy vyvstane otázka, z jakého oboru ustanovit znalce. Vyplývá to nejenom z nejasné terminologie, kdy v seznamu znalců vedeným Ministerstvem spravedlnosti ČR jsou vedeni znalci pro obor (i) kriminalistika - specializace expertiza ručního písma či (ii) písmoznalectví – specializace ruční písmo.

Celý článek

Kontaktní informace

Anna Grabowská

předsedkyně Komory expertů ručního písma

grabowska.grafologie@centrum.cz

http://www.komoraexpertu.eu/

Tel.: +420 773 601 740