Stížnost na publicistický pořad Reportéři ČT ze dne 4.5.2015


Předmětná reportáž tyto požadavky nesplňovala, byla neobjektivní, obsahovala nepravdivé informace a informace hrubě zkreslující či manipulující. A to již svým označením názvem „Písmo(ne)znalkyně“, který ve veřejnosti ještě před začátkem reportáže vůči paní Anně Grabowské předloží postoj redakce.


Následuje představení reportáže moderátorem, který pro veřejnost vymezuje dva obory zabývající se ručním písmem (grafologii a písmoznalectví). Ještě před začátkem samotné reportáže tak moderátor předloží veřejnosti neúplné informace. Osobně jsem já spolu s paní Annou Grabowskou informovala reportéra Lukáše Landu o třetím oboru zabývajícím se ručním písmem (kriminalistika – expertiza ručního písma), včetně „nesrovnalostí“ týkajících se tohoto oboru a jmenovaných znalců, a předaly jsme mu příslušné podklady1. Tyto skutečnosti nejsou v reportáži vůbec zmíněny, ačkoliv jejich zařazení by podalo o problematice znaleckého zkoumání ručního písma komplexní obraz.


Jsem si vědoma toho, že ve snaze seznámit veřejnost se složitými tématy se publicistické pořady uchylují k použití novinářských zkratek a zjednodušení, nicméně takové zjednodušení by nemělo dospět k poskytnutí černobílého obrazu „zlé“ znalkyně a „chudáka“ občana. Výsledkem takové reportáže totiž není ochrana veřejného zájmu, ale profesní dehonestace jedné znalkyně, Anny Grabowské. Pokud mi bylo v reportáži umožněno sdělit stanovisko své klientky, paní Anny Grabowské, pak uvádím, že jsme věnovala redaktorovi několik hodin svého času na prezentaci složitosti problematiky a postojů své klientky, čemuž pak již nekoresponduje prostor, který byl v reportáži jejím postojům fakticky přidělen.


Na základě celkového vyznění reportáže mám za to, že prostor jí byl přidělen pouze za účelem zachování formální vyváženosti dané reportáže, nikoli za účelem poskytnutí nezaujatého a kritického zpracování tématu. Domnívám se, že tento přístup je v rozporu s názorem Rady ČT, že udělení prostoru osobě dotčené reportáží je podmínkou, nikoli garancí nezaujaté a objektivní reportáže, když míra nezaujatosti, věcného a kritického zpracování tématu záleží hlavně na přípravě a vlastním výkonu redaktora.


Reportáž silně akcentovala názor jedné skupiny znalců, nedostatečně (spíše vůbec) reflektovala celý kontext odborného sporu mezi znalci, zcela ignorovala dokumenty a informace předložené mojí klientkou. Zároveň reportáž prezentovala závěry konkrétních znaleckých posudků předložených v soudním řízení, které v době vysílání reportáže nebylo ukončeno ani před soudem prvního stupně a významně tak ovlivňuje jeho výsledek. Reportér vůbec nevzal zřetel na to, že prezentuje názor jedné strany probíhajícího soudního řízení a názor znalce, který ve věci zpracovával znalecký posudek a má tedy na vyznění reportáže svůj profesní zájem. Upozorňuji na to, že znalecký posudek je pouze jedním z důkazů, když rozhodnutí soudu je výsledkem hodnocení veškerých důkazů ze strany soudu, a to samostatně a ve vzájemné souvislosti.


Ponechávám stranou, že já ani Anna Grabowská jsme před reportáží nebyly informovány o skutečném předmětu reportáže, tj. že předmětem reportáže je konkrétní kauza a konkrétní znalecký posudek. V rozporu se skutečností nám bylo reportérem sděleno, že předmětem reportáže bude paní Anna Grabowská a správní řízení vedené proti její osobě. Tento postup je v rozporu s čl. 16.7. Kodexu ČT, tj. respondent musí být v kritických reportážích ve zpravodajství a aktuální publicistice podrobně seznámen s podstatou reportáže, se všemi podstatnými výtkami, které byly proti němu jinými respondenty vzneseny nebo uvedeny na základě fakt. Respondent musí dostat možnost se ke všem podstatným výtkám vyjádřit.


V rozporu se skutečností bylo v reportáži uvedeno, že paní Anna Grabowská byla vyškrtnuta ze seznamu znalců, což je nepravdivá informace. Paní Anna Grabowská nikdy nebyla vyškrtnuta ze seznamu znalců.


Reportér úmyslně vynechal informaci o znalcích vystupujících v reportáži proti odborné kvalifikaci paní Anny Grabowské, že soud po provedeném dokazování uvedl, že je v jejich případě důvodná pochybnost o jejich nepodjatosti vůči paní Anně Grabowské; reportér Lukáš Landa byl osobně přítomen tomuto soudnímu jednání a tato informace je mu známá. Ačkoli se jedná o relevantní fakt, který by veřejnosti umožnil kritický pohled na jejich stanovisko, v reportáži nezaznělo ničeho. V reportáži vystupuje znalkyně PhDr. Václava Musilová, znalkyně z oboru kriminalistika, expertiza ručního písma, avšak v reportáži je chybně označena jako písmoznalkyně. V reportáži u této znalkyně nebylo uvedeno, že nesplnila požadavky na jmenování znalcem pro obor písmoznalectví (neuspěla u zkoušek), ačkoli tyto podklady měl reportér k dispozici. Bez ohledu na tyto závažné informace se tato znalkyně vyjadřuje k odborné kvalifikaci a ke kvalitě posudků paní Anny Grabowské, ačkoli obě zpracovávají posudky v jiných oborech.


Dle čl. 14.1. Kodexu ČT je Česká televize povinna respektovat zásadu presumpce neviny, z níž vyplývá, že až do pravomocného výroku o vině se na člověka hledí jako na nevinného a nelze mu přičítat spáchání trestného činu nebo přestupku.


Proti paní Anně Grabowské probíhá od roku 2009 správní řízení o odvolání z funkce znalce, toto správní řízení nebylo do dnešního dne pravomocně skončeno. Reportáž je však pojata tak, že veřejnosti je předestřeno, že její odvolání z funkce znalce je pouze otázkou času. Nemělo by být záměrem kritického reportéra zjistit relevantní informace odůvodňující trvání správního řízení 6 let, dále důvody vedoucí ministerstvo spravedlnosti ke zrušení rozhodnutí prvního stupně? Nedomnívám se však, že oním kritickým a nezaujatým přístupem je závěrečné zvolání reportéra „A zákony paní Grabowské v jejím boji pomáhají. A to tak dlouho, dokud ministerstvo spravedlnosti definitivně nerozhodne o jejím odvolání.“ – jinými slovy dokud ji Ministerstvo spravedlnosti neodvolá.


Ministerstvo spravedlnosti jednoznačně uvedlo, že neexistuje právní předpis, který by vymezoval znalecké obory po obsahové stránce, ačkoli tak předpokládá zákon o znalcích a tlumočnících. I přes to se reportáž a její reportér v tomto ryze odborném sporu mezi znalci (o obsahovém vymezení znaleckých oborů) jednoznačně a zaujatě postavil na stranu jedné části odborné veřejnosti, prezentuje jejich názor jako pravdivou informaci a fakt. Zamlčení stanoviska bývalého veřejného ochránce práv, JUDr. Otakara Motejla, ve věci obsahového vymezení znaleckých oborů, pak dokládá neprofesionální přístup reportéra; v tomto stanovisku veřejný ochránce práv uvedl, že za předpokladu předem známého okruhu možných pisatelů, bude výsledkem grafologického posouzení identifikace pisatele, resp. dojde k určení pravosti písma. V této souvislosti upozorňuji i na poslední události v USA, kdy bylo zveřejněno, že FBI chybovala v analýzách důkazů s tím, že příčinou bylo to, že odborníci z laboratoří (znalci či experti) přeceňovali důkazy v neprospěch obžalovaných. Jinými slovy reportér by měl být kritický ke všem obdrženým informacím a podkladům, včetně informací obdržených od odborníků či znalců, nepřeceňovat je. Konec konců znalecké obory zabývající se ručním písmem jsou obory subjektivního zaměření, kdy nejde o strojní zkoumání, a osoba znalce má na výsledku zkoumání určitý vliv.


Pro dokreslení celkového přístupu doplňuji, že přes mou výslovnou žádost jsem nebyla informována o termínu, kdy bude reportáž vysílána; o odvysílání reportáže jsem se dozvěděla se značným zpožděním od cizích lidí.


Žádám Vás o prošetření tohoto podnětu, resp. stížnosti, a posouzení zda v případě předmětné reportáže nedošlo ze strany České televize k porušení povinností uložených jí Kodexem ČT.
Zároveň Vás prosím o informaci o výsledcích Vašeho šetření.


Vážení, budete-li v této záležitosti potřebovat jakékoli doplnění či další informace, jsem Vám já i paní Anna Grabowská plně k dispozici.


S úctou

 


………………………..………………….
Mgr. Alžběta Schirlová, advokát

 


……………………………..
Anna Grabowská

Kontaktní informace

Anna Grabowská

předsedkyně Komory expertů ručního písma

grabowska.grafologie@centrum.cz

http://www.komoraexpertu.eu/

Tel.: +420 773 601 740